Pahmet - Hurtowa i detaliczna sprzedaż artykułów metalowych, akcesoriów i osprzętu
Akcesoria kominiarskie

Akcesoria kominiarskie

Akcesoria kominiarskie są uzupełnieniem narzędzi dla kominiarzy takich jak graca kominiarska naramienna (tzw. żelazo), przepychacz, lina kominiarska, worek oraz kluczyk kominiarski, lusterko, kamera kominowa i anemometr.

W naszej ofercie znajdą Państwo takie akcesoria jak przewody kominowe, obciążniki, szczotki wyciorowe oraz oprawy do wyciorów.

Szczotka wyciorowa
Fot.Szczotka wyciorowa

Komiarze dokonują przeglądów na podstawie Art. 62 Prawa Budowlanego. Szerzej o zakresie i termianach przeglądów można poczytać na tej stronie : https://przegladbudowlany.com/kontrola-instalacji.php

Warto także wiedzieć, że zgodnie z Art. 57 Prawa Budowlanego do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć: protokoły badań i sprawdzeń przewodów kominowych

Poniżej podajemy jeszcze ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353) zarządza się, co następuje:

Rozdział 7

Instalacje i urządzenia techniczne

§ 34. 1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

  • 1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
  • 2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;
  • 3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.

§ 34. 2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.

Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.

Top